Pankkipalvelut ja digiaika

Rahastopääoma hienoisessa kasvussa – uutta pääomaa 11 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin maaliskuussa yhteensä 11 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli maaliskuun lopussa 150 miljardia euroa. Rahastoraportti on kesäkuusta 2020 lähtien sisältänyt ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Uusia pääomia sijoitettiin osakerahastoihin 147 miljoonaa ja yhdistelmärahastoihin 43 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoista lunastettiin 486 miljoonaa euroa. Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 174 miljoonaa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 133 miljoonaa euroa uusia pääomia.

milj. EURNettomerkinnät maaliskuu 2022Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.3.2022
Osakerahastot147-1359 751
Yhdistelmärahastot439231 873
Pitkän koron rahastot-486-1 15729 981
Lyhyen koron rahastot174-22118 316
Vaihtoehtoiset rahastot13322210 532
YHTEENSÄ11-1 077150 452

Maaliskuussa keskeiset globaalit osakeindeksit toipuivat osakekurssien aiemmasta voimakkaasta laskusta. Elpymistä tukivat maailmantalouden edelleen melko hyvät kasvunäkymät, vaikka maailmankauppaa jarruttavat tekijät ovatkin lisääntyneet.

Yhdysvalloille talousennusteet arvioivat hyvää, noin kolmen prosentin talouskasvua kuluvalle vuodelle. Yhdysvaltain keskuspankki nosti maltillisesti ohjauskorkoa maaliskuun kokouksessaan. Rahapolitiikan arvioidaan kiristyvän edelleen tänä vuonna kuluttajahintojen nousun hillitsemiseksi.

Euroopassa Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen Ukrainassa ylläpitää epävarmuuden ilmapiiriä. Sodan jatkuminen johtanee Euroopan unionin asettamaan uusia talouspakotteita Venäjälle. Euroalueen maiden talousennusteita on jo päivitetty alaspäin. Tämä koskee myös Suomea, jossa kuluttajien luottamus on laskenut merkittävästi. Kuluttajahintainflaation odotetaan kiihtyvän EU-maissa edelleen. Euroopan keskuspankki joutuu siten päättämään rahapolitiikan suunnasta heikentyvän talouskasvun ja korkean inflaation ympäristössä.

Maaliskuu oli korkosijoittajalle poikkeuksellisen haastava. Korot nousivat nopeasti, mikä vaikutti korkorahastojen arvostuksiin negatiivisesti. Odotukset rahapolitiikan kiristymisestä ja jo toteutetut päätökset heijastuvat korkomarkkinoille.

”Oman talouden sopeutumiskyvyn ja kriisinkestävyyden vaaliminen on entistä ajankohtaisempaa, koska kuluttajahintojen nousu tuntuu nyt jokaisen kukkarossa. Oman talouden kriisinkestävyyden kasvattamiseksi rahastosijoittaminen on helppo tapa hajauttaa säästöjä ja sijoituksia sekä maantieteellisesti että kuukausisijoittajana. Sijoitusten laaja-alaisen hajauttamisen hyödyt realisoituivatkin maaliskuussa”, summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa uusia varoja sijoitettiin pääasiassa Pohjois-Amerikkaan ja kehittyville markkinoille yhteensä 212 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin Pohjoismaihin, Eurooppaan, Japaniin ja toimialoille sijoittavista rahastoista yhteensä 90 miljoonaa euroa. Pohjois-Amerikkaan sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,02). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EURNettomerkinnät maaliskuu 2022Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.3.2022Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi6-226 7410 %
Pohjoismaat-48838 3172 %
Eurooppa-22-1846 3884 %
Pohjois-Amerikka168-527 97215 %
Japani-1938634-5 %
Tyynenmeren alue7951 069-5 %
Kehittyvät markkinat44-775 408-5 %
Maailma1219321 6198 %
Toimialarahastot-1-871 60210 %
YHTEENSÄ147-1359 751

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin nettomääräisesti vain globaalisti valtioriskiin ja korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 40 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin kaikista muista rahastoluokista, yhteensä 526 miljoonaa euroa. Kaikkien rahastojen vuosituotot olivat negatiivisia.

milj. EURNettomerkinnät maaliskuu 2022Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.3.2022Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR-130-1475 590-5,1 %
Luokitellut yrityslainat EUR-134-4969 026-4,9 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR-7-1823 405-1,9 %
Valtioriski maailma2138200-0,2 %
Luokitellut yrityslainat maailma-83-2287 143-2,2 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma1951 644-2,0 %
Kehittyvät markkinat-173-1462 974-3,3 %
YHTEENSÄ-486-1 15729 981

Rahastoraportti, maaliskuu 2022

Markkinakatsaus, maaliskuu 2022

Tilastokeskuksen vuoden 2020 varallisuustutkimuksen mukaan noin 1,3 miljoonalla suomalaisella oli rahastosijoituksia.Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 4 000 euroa.Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 – 10, jossa 10 on paras mahdollinen

Vastaa